Cennik

Terapie i konsultacje

Cennik ogólny

Pierwsza wizyta konsultacyjna – 50 minut 120zł
Poradnictwo psychologiczne/ konsultacja- 50 minut. 120zł
Interwencja kryzysowa- 50 minut. 120zł
Psychoterapia indywidualna- 50 minut. 120zł
Terapia par- 60 minut. 150zł
Terapia rodzin- 60 minut. 180zł
Medycyna pracy

Pracownicy

Konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych. 90zł
Badania do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. 70zł
Badanie dla operatorów koparek, ładowarek, suwnic i innych maszyn 70zł
Badanie dla operatorów wózków widłowych. 70zł
Psychologia transportu

Dla kierowców i operatorów

Badanie osoby ubiegającej się lub przedłużającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem. 150zł
Badanie osoby skierowanej przez policję lub starostę na skutek przekroczenia limitu punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pod wpływem alkoholu. 150zł
Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. 150zł
Badanie kandydata na instruktora lub egzaminatora, bądź instruktora lub egzaminatora. 150zł
Badanie kierowcy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E do świadectwa kwalifikacji zawodowej, wstępnej lub okresowej. 150zł
Badanie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu. 150zł
Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 150zł
Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, lub popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 150zł

Służę pomocą

Kontakt